Polish Settlers in Alberta – Polacy w Albercie

Jest to blisko 500 stronicowa ciekawa książka zawierająca wspomnienia, życiorysy oraz liczne fotografie. Praca ta przybliża szczegółowo dzieje Polskich emigrantów, osiedlających się w Albercie od końca IXX wieku. Istotnym elementem, który daje się zauważyć w tych ciekawych wspomnieniach są więzy rodzinne, przyjaźń i tradycja. Trudne warunki pionierów, więzi religijne, język ojczysty a także wysiłek w budowanie wspólnoty, ułatwia zachowanie kultury i tradycji oraz jest elementem łączącym środowisko polonijne.

Książka wydana w 1979 roku, napisana jest w większości w języku angielskim, tylko nieliczne wspomnienia są pisane po polsku.

Ksiażka Polish Settlers in Alberta, stanowi tylko cząstke bogatego dorobku redaktor Joanny Matejko, historyka z wykształcenia zamieszkałej na stałe w Edmontonie, która z niezwykłym poświęceniem przez lata wyszukuje i upamiętnia dzieje polskich emigrantów i ich wkład w rozwój prowincji Alberta.  Dzięki niestrudzonej pracy Joanny Matejko poznajemy losy wielu Polaków w Kanadzie

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą W. Zientarski, Władysław Chuchla, Czesław H. Chrzanowski, Stanley Hampton, Frank Tomusiak i Tadeusz Walkowski.

Książka ukazała się dzięki finansowemu poparciu wielu organizacji polonijnych w Edmontonie, Calgary i Toronto.