Polacy z Alberty

Wśród Laureatów XVI Dorocznych Nagród Rządu Alberty za Wybitne osiągnięcia (16th Annual Alberta Achievement Awards) za rok 1984 znajdujemy nazwiska dwóch Polaków z Edmontonu p. Piotra Czartoryskiego i p. Jana Pierzchajły.

Piotr Czartoryski został wyróżniony za długoletnią pracę społeczną na niwie rozwoju wielokulturowości. Wkład tej pracy miał zasięg ogólnokrajowy, wykraczający poza granice Alberty. Pragniemy tu przypomnieć miedzy innymi, że w 1973 roku Piotr Czartoryski został wybrany przedstawicielem Polonii do Rady Dziedzictwa Kulturowego Alberty (Alberta Cultural Heritage Coucill) a od 1978 roku jest członkiem Senatu Uniwersytetu Albertańskiego. Za pracę w wielu komitetach i komisjach związanych z kulturą etniczną otrzymał on w roku 1967 Kanadyjskie Medal Stulecia, a wroku 1977 Królewski Medal Jubileuszowy. W przyznaniu nagród za osiągnięcia o wyjątkowym znaczeniu dla porwincji czy Kanady, Komisja uwzględniła okres przynajmniej jednego dziesięciolecia.

Jan Pierzchajło został nagrodzony za zdobycie pierwszego miejsca regatach wioślarskich w klasie dwójek seniorów urządzanych w w sierpniu 1983 roku w St. Catherines, Ontario. Jan Pierzchajło, dwudziestosześcioletni magister architekt z Edmonton, po raz drugi w swej sportowej karierze zdobył pierwsze miejsce w regatach dwójek wioślarskich, które powszechnie uważane są za najważniejsze międzynarodowe zawody tego typu w wolnym świecie. Jego partnerem był dwudziestotrzyletni Tim Smith z St. Albert, również polskiego pochodzenia. Obu zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Dr. Leszek A. Kosiński, profesor wydziału geografii Uniwersytetu Alberty w Edmonton, został 31 sierpnia 1984 roku wybrany przewodniczącym Międzynarodowej Unii Geograficznej (International Geographic Union) na zjeździe tej organizacji w Paryżu. Jego kandydatura zyskała poparcie 33 państw członkowskich na ogólną liczbę 56 głosujących. Wcześniej, w czerwcu tego roku, dr. Kosiński objął prezesurę Kanadyjskiego Towarzystwa Demograficznego (Canadian Pupulation Society). Składamy najszczersze gratulacje.

Znane wydawnictwo amerykańskie Slavica Publishers wydało książkę profesora Edwarda Możejko pt. Yordan Yovkov, poświęconą życiu i twórczości jednego z największych pisarzy bułgarskich XX wieku (żył w latach 1880-1937). Po objęciu władzy przez komunistów w 1944 roku krytyka bułgarska potępiła twórczość Yovkova za jego konserwatywną postawę wobec rzeczywistości i pomijała milczeniem jego znaczenie dla rozwoju literatury bułgarskiej. Tomasz Mann włączył opowiadanie Yovkova Grzech Iwana Belina do antologii najpiękniejszych opowiadań świata wydanej po niemiecku w 1956. Profesor Możejko jest wieloletnim wykładowcą literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Albertańskim w Edmontonie. Prof. Edward Możęjko został wybrany kierownikiem Wydziału Literatur Porównawczych na Uniwersytecie Alberty w roku akademickim 1985/86.

Dr. Tadeusz Węckowicz, długoletni profesor Psychologii i Psychiatrii na Uniwersytecie Alberty, opublikował w ubiegłym roku poważne dzieło naukowe Modus of Mental illness: Systems and Theiries of Abnormal Psychology (Springfield III Charles Thomas). Dzieło stanowi podsumowanie wiedzy teoretycznej w zakresie chorób psychicznych i jest rezultatem wielu lat przemyśleń i pracy. Profesor Więckiewicz jest również autorem wielu studiow eksperymentalnych w zakresie percepcji u schizofreników i wpływu różnych leków na zachowanie się zwierząt i ludzi. Obecnie pracuje nad książką o historii psychiatrii.

Stan Wilk kandyduje z ramienia partii Konserwatywnej (PCP) na posła do Parlamentu Alberty. Do Edmontonu przybył on w roku 1952, jako pięcioletni chłopiec. Tu ukończył średnią szkołę i studia techniczne w NAIT, a następnie przez szesnaście lat pracował w drukarni w tym przes ostatnie pięć lat, jako właściciel. W ramach pracy społecznej pełnił funkcje w Lian’s Club. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Polskiego Klubu Akademickiego w Edmontonie.

Janusz Wójcicki – członek edmontońskiej Izby handlowej (Edmonton Chamber of Commerce) otrzymał w marcu 1985 roku wyróżnienie City of Edmonton tzw. Nagrodę Srebrnej Wstążki (Silver Ribbon Award) przyznaną przez burmistrza miasta Laurence Decore. Wyróżnienie przyznane zostało naszemu rodakowi za jego poważny wkład w rozbudowę Centrum Edmontonu, zwanego też Sercem Miasta.

Z okazji przejścia na emeryturę p. Marii Aliny Romanko w The St. Albert Gazette z 2 października 1985 roku ukazał się artykuł opisujący jej przeżycia na Syberii i w Uzbekistanie w czasie drugiej wojny światowej, a następnie trudną drogę do zawodu nauczycielskiego. Pani Romako nauczała w szkołach katolickich naszej prowincji przez 28 lat. Swoim uczniom starała się zawsze przekazać trochę wiadomości o Polsce. W tym celu opracowała książkę o polskich emigrantach w Albercie, ich kulturze i tradycjach ludowych. Minister Edukacji Alberty zalecił ją, jako lekturę dla klas siódmych. Pani Romanko współpracuje nadal z polską szkołą dwujęzyczną służąc nauczycielom i uczniom swoim doświadczeniem pedagogicznym.

W lutym 1986 roku pani Jadwiga Pierzchajło otrzymała zaszczytne wyróżnienie Achievement Award za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej. Pani Jadwiga była przez wiele lat przewodniczącą Federacji Polek w Edmontonie i na tym stanowisku rozwinęła poważną działalność charytatywną, społeczną i kulturalną. Obecnie pani Jadwiga jest przewodniczącą Local Council of Women i wiceprezesem terenowym Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie.

 

Źródło: Dialogi, Kwartalnik Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta 1984-1986